Simon_Dominic
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-11-06 08:30:15
2019-01-20 14:32:09
Offline
***.***.***.191
1660 giờ
43
5,184,078 $
( Trong người: 34,426 | Ngân hàng: 5,149,652 )
55
None ( 551.15997, 1453.04004, 6000.47998 )
1997-01-01

Infernus

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 924
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Duneride

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 953
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Landstalker

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Shamal

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 11 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 947
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19820

Có thể giao dịch

ID: 19472

Có thể giao dịch

ID: 371

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 18913

Có thể giao dịch

ID: 18868

Có thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 349

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn