Real_Johnson
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-08-21 12:49:18
2019-04-18 23:08:11
Offline
***.***.***.227
1100 giờ
25
166,357 $
( Trong người: 23,600 | Ngân hàng: 142,757 )
92
Doherty ( -1873.91003, -229.34, 22.7 )
2000-10-30

Sadler

Vị trí đỗ: Missionary Hill
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: King's
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Tampa

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 4487
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 118 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 968
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 20 () - 33 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18708

Không thể giao dịch

ID: 18698

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 362

Có thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 19036

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn