Pino_Nathan
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-04-26 19:30:07
Online
***.***.***.32
3192 giờ
49
550,966,816 $
( Trong người: 12,198,663 | Ngân hàng: 538,768,153 )
95
None ( 9039.19043, 4847.43994, 604.52002 )
1999-05-25

FBI Truck

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4970
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FBI Truck

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2766
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1820
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1756
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1745
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 115 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Barracks

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1767
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 925
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 34 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Truck

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3104
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 6990
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19065

Không thể giao dịch

ID: 18961

Không thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 362

Có thể giao dịch

ID: 360

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn