PhucVinhO_Avengers

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
2
Crimes
2017-02-10 04:59:11
2019-04-17 16:52:21
Offline
***.***.***.164
1548 giờ
33
53,967,983 $
( Trong người: 5,095,903 | Ngân hàng: 48,872,080 )
5
Temple ( 1200.06995, -922.27002, 43.02 )
2002-02-15

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 4116
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Tug

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Squalo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 917
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 927
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 856
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2534
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 114 () - 54 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 109 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 946
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 359

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 363

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 19161

Không thể giao dịch

ID: 19137

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 18968

Không thể giao dịch

ID: 18967

Không thể giao dịch

ID: 19111

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn