Pamel_Shangeo
0
Warnings
1
Arrested
4
Crimes
2018-07-23 14:49:37
2019-04-18 21:48:12
Offline
***.***.***.62
627 giờ
18
2,612,402 $
( Trong người: 86,394 | Ngân hàng: 2,526,008 )
41
Palomino Creek ( 2312.3501, -15.95, 26.75 )
1918-10-11

Flash

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 3482
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Blista Compact

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Remington

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Yosemite

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1991
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Broadway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2416
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sanchez

Vị trí đỗ: East Beach
Máu: 793
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1154
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 645
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 937
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 18875

Có thể giao dịch

ID: 19091

Có thể giao dịch

ID: 19114

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18874

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn