OG_Loc
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-10-07 06:51:24
2019-04-23 11:56:13
Offline
***.***.***.232
1900 giờ
33
30,173,185 $
( Trong người: 445,558 | Ngân hàng: 29,727,627 )
41
Santa Flora ( -2565.15991, 578.42999, 15.61 )
1997-02-14

Faggio

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 882
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1586
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 936
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 240 () - 240 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 970
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 876
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 13 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hermes

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Squalo

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1944
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sabre

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1609
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 91 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Broadway

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

HPV1000

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 967
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Club

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tampa

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 65 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 14 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 20 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

BF-400

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 941
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 993
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 100 () - 14 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18898

Có thể giao dịch

ID: 18890

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 2034

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 19423

Có thể giao dịch

ID: 349

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 1212

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn