Ngoc_My

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
5
Crimes
2018-11-03 16:23:00
2019-04-23 20:25:11
Offline
***.***.***.30
1247 giờ
26
10,702,679 $
( Trong người: 7,171,976 | Ngân hàng: 3,530,703 )
97
None ( 234.87, 1190.37, 1080.26001 )
1995-02-13

Faggio

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 939
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Mr Whoopee

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Maverick

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 849
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 947
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Calton Heights
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 14 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Andromada

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 992
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 7956
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 16 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tractor

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1634
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Journey

Vị trí đỗ: Harry Gold Parkway
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 4692
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Forklift

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Burrito

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1753
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Ambulance

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1916
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18648

Không thể giao dịch

ID: 19528

Không thể giao dịch

ID: 19591

Không thể giao dịch

ID: 19515

Không thể giao dịch

ID: 18941

Không thể giao dịch

ID: 2035

Không thể giao dịch

ID: 18931

Không thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 19091

Không thể giao dịch

ID: 19091

Không thể giao dịch

ID: 18869

Không thể giao dịch

ID: 19347

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn