Lewis_Shapley
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-02-28 16:21:46
2019-04-21 19:46:58
Offline
***.***.***.206
2067 giờ
37
274,182,249 $
( Trong người: 525,026 | Ngân hàng: 273,657,223 )
96
Whitewood Estates ( 1110.40002, 2188.87988, 11.24 )
2002-09-11

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1781
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 920
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 229 ()
Độ bánh xe : Không có

Premier

Vị trí đỗ: Market
Máu: 821
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 77 ()
Độ bánh xe : Không có

Comet

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 956
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2905
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Huntley

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 39 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Hermes

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 39 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Tropic

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 615
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 938
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Flatbed

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2361
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sandking

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FCR-900

Vị trí đỗ: Market
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 612
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 966
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 558
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1477
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2369
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1733
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Feltzer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 801
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 443
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 38 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 348

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 18708

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 19624

Có thể giao dịch

ID: 19520

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19942

Không thể giao dịch

ID: 18934

Có thể giao dịch

ID: 2035

Có thể giao dịch

ID: 19308

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn