Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking
Vào lúc: 2019-01-21 18:30:52
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-07-20 00:00:00
Kid_Quad
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-01-08 09:06:37
2019-01-21 18:30:53
Offline
***.***.***.67
522 giờ
20
42,094,785 $
( Trong người: 38,929,432 | Ngân hàng: 3,165,353 )
30
Flint County ( -613.16998, -807.64001, 86.85 )
1996-04-12

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 999
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 21 () - 26 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Market
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Club

Vị trí đỗ: Juniper Hollow
Máu: 371
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 91 () - 32 ()
Độ bánh xe : Không có

Dodo

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Shamal

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18960

Có thể giao dịch

ID: 18960

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 19037

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn