Homie_Noo

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-04-23 19:33:08
Offline
***.***.***.112
1665 giờ
33
910,250 $
( Trong người: 352,794 | Ngân hàng: 557,456 )
58
Market ( 1296.45996, -1420.97998, 14.95 )
1917-02-02

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 842
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 62 () - 43 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 43 () - 111 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 907
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 81 () - 89 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 979
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 32 () - 88 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 87 () - 62 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 34 () - 120 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 124 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 109 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 813
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 997
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 104 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Leafy Hollow
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 472
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Uranus

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 49 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Leafy Hollow
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Bullet

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 804
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 127 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tropic

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: The Big Ear
Máu: 1096
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 23 ()
Độ bánh xe : Không có

Monster A

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 947
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 934
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 1815
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 359

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 2404

Có thể giao dịch

ID: 334

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19812

Có thể giao dịch

ID: 341

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19161

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn