George_Campbell
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-01-21 12:49:14
2019-02-25 12:12:40
Offline
***.***.***.169
1769 giờ
36
1,092,229 $
( Trong người: 763,567 | Ngân hàng: 328,662 )
65
Queens ( -2443.84009, 569.89001, 23.73 )
2002-09-03

Jester

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1599
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 92 () - 98 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 67 () - 55 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 982
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 26 () - 83 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Calton Heights
Máu: 922
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 94 () - 26 ()
Độ bánh xe : Không có

Voodoo

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 550
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 35 () - 56 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 23 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 991
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Remington

Vị trí đỗ: Missionary Hill
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 623
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Euros

Vị trí đỗ: None
Máu: 969
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 730
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 57 () - 36 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 51 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 72 () - 47 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 69 () - 44 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 997
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 55 () - 103 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 68 () - 23 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 832
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 32 () - 113 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 950
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 990
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 826
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 120 () - 41 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 788
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 116 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Slamvan

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 924
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 723
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Voodoo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Paradiso
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 74 () - 74 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 786
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Rancher

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 19033

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19137

Không thể giao dịch

ID: 19036

Không thể giao dịch

ID: 19037

Không thể giao dịch

ID: 18967

Không thể giao dịch

ID: 19112

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn