Dec_Marcus
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-12-27 12:00:20
2019-04-06 11:15:30
Offline
***.***.***.38
2054 giờ
38
3,218,188 $
( Trong người: 2,981,832 | Ngân hàng: 236,356 )
45
Market ( 1134.38, -1416, 14.64 )
1998-01-09

Glendale

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 105 () - 8 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 43 () - 37 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 983
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 80 () - 43 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 109 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Esperanto

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 25 () - 14 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mr Whoopee

Vị trí đỗ: Market
Máu: 767
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 183 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bobcat

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 182 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Vincent

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 183 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Greenwood

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bus

Vị trí đỗ: Calton Heights
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Calton Heights
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 22 () - 77 ()
Độ bánh xe : Không có

Tow Truck

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Washington

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 87 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Admiral

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 70 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Ocean Docks
Máu: 936
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Broadway

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1956
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Broadway

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 921
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Market
Máu: 686
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Market
Máu: 959
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 3027

Có thể giao dịch

ID: 1240

Có thể giao dịch

ID: 19823

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 19515

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 19878

Có thể giao dịch

ID: 19311

Có thể giao dịch

ID: 19610

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18920

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn